Referent/Referentka do sekce technologií 4.0


Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česko

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí: být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1]; dosáhnout věku 18 let; být plně svéprávný; být bezúhonný[2]; dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání...

Kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česko